Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam

10/07/2019 01:59 PM


Ngày 10/7/2019, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 856/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Theo Quyết định, việc sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam phải bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao sự hài lòng của người dân cũng như chủ thể tham gia BHXH, BHYT; phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các định hướng, chiến lược phát triển ngành BHXH. Bên cạnh đó, việc thực hiện cần có lộ trình cụ thể, phù hợp với điều kiện trong từng giai đoạn, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thiết thực, hiệu quả và khả thi.

Hội thảo về sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam (ảnh minh họa)

Đặc biệt, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy phải gắn với việc phục vụ người dân, thời gian, chi phí thấp nhất nhưng hiệu quả cao nhất; đồng thời gắn với việc cải cách TTHC và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ giữa các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương, BHXH cấp tỉnh, BHXH cấp huyện để một tổ chức, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính. Bảo đảm kế thừa, kết hợp với đổi mới, phát triển; tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho NLĐ và người dân. Tăng bộ phận trực tiếp phục vụ nhân dân, giảm bộ phận gián tiếp. Việc sắp xếp cơ cấu tổ chức BHXH cấp huyện gắn với Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đề án cũng nêu rõ mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể. Theo đó, về mục tiêu chung, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành BHXH, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thực hiện đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn tinh giản biên chế với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ CCVC và NLĐ; tiết kiệm chi phí, cung cấp dịch vụ công chất lượng cao, nâng cao sự hài lòng của người dân và DN. Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành mục tiêu xây dựng bộ máy BHXH Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Về mục tiêu cụ thể, Đề án chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 2019-2020, tại BHXH Việt Nam ở Trung ương, sắp xếp giảm ít nhất 2 đơn vị đầu mối cấp Ban trực thuộc; kiện toàn, chuyển đổi 1 đơn vị sự nghiệp hiện có thành “Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng” là đơn vị sự nghiệp có chức năng thực hiện giải quyết dịch vụ công trực tuyến và chăm sóc, hỗ trợ khách hàng; cơ cấu lại Tạp chí BHXH và Báo BHXH bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm phù hợp với Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Năm 2019, tại BHXH cấp tỉnh, thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh. Cụ thể: Giảm 65 đầu mối cấp phòng của 63 BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giảm 58 BHXH thành phố, thị xã trực thuộc BHXH cấp tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn; sắp xếp giảm BHXH cấp huyện đối với các huyện thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban TVQH.

Ngoài ra, thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đến năm 2021 đạt mục tiêu tinh giản biên chế theo quy định.

Giai đoạn 2021-2025, tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị trực thuộc tại BHXH cấp tỉnh: Giảm 63 đầu mối cấp phòng của 63 BHXH cấp tỉnh; đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với tổng biên chế được giao của BHXH Việt Nam năm 2015.

Cũng theo Quyết định, Thủ tướng yêu cầu BHXH Việt Nam tuyên truyền, nâng cao nhận thức để CCVC trong Ngành hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của việc sắp xếp tổ chức bộ máy; kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của HĐQL BHXH Việt Nam để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, giám sát hoạt động của BHXH Việt Nam và tư vấn về chính sách BHXH BHYT; phát triển hệ thống CNTT; đẩy mạnh cải cách TTHC; tiếp tục hiện đại hóa, đầu tư phát triển công nghệ và phương pháp quản lý tiên tiến trong tổ chức thực hiện, kịp thời ngăn chặn tình trạng gian lận, trục lợi chính sách BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, tham gia nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam; chậm nhất sau 3 năm kể từ khi cấp có thẩm quyền quyết định sáp nhập, hợp nhất thì số lượng cấp phó của các đơn vị phải bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm đúng quy định. 

Đáng chú ý, Thủ tướng giao BHXH Việt Nam xây dựng danh mục vị trí việc làm và bảng lương theo vị trí việc làm; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CCVC, NLĐ theo chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước. Thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, xếp loại, bố trí, sắp xếp đội ngũ CCVC tại các đơn vị. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với CCVC, NLĐ bị tác động do sắp xếp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ CCVC đáp ứng yêu cầu quản lý. Đánh giá kết quả tổ chức bộ máy BHXH cấp huyện, tiếp tục nghiên cứu đề xuất phương án sắp xếp tổ chức bộ máy theo khu vực liên huyện trong giai đoạn 2021-2025, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 phù hợp với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, BHYT và hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT hàng năm do Thủ tướng giao; phối hợp tổ chức thực hiện tốt việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy ngành BHXH trên địa bàn, không để ảnh hưởng đến việc phục vụ nhân dân.