CUỘC THI BÁO CHÍ VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG "DÂN VẬN KHÉO" GIAI ĐOẠN 2017-2020

54-KH/BDVTU: Kế hoạch hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về tấm gương Dân vận khéo giai đoạn 2018-2020

CUỘC THI BÁO CHÍ VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG "DÂN VẬN KHÉO" GIAI ĐOẠN 2017-2020