UBND huyện Tuy Đức giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2020

12/04/2020 02:32 PM


Trước tình hình diễn biễn phức tạp của dịch Covid 19 từ đâu năm đến nay số đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Tuy Đức giảm mạnh đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Do đó để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT được BHXH tỉnh giao, BHXH huyện Tuy Đức đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Đắk R’Lấp ban hành Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 về việc Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2020 cho UBND các xã trên địa bàn. Căn cứ trên lực lượng lao động của huyện, UBND huyện Tuy Đức đã giao cho UBND các xã số người tham gia BHXH năm 2020 là 2.993 người, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện là 998 người; đối với BHYT năm 2020 là 61.318 người, trong đó đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình là 1.702 người, trong đó BHYT học đạt tỷ lệ 100%.

Với việc chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện đồng thời tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, BHXH huyện Tuy Đức quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được BHXH tỉnh giao năm 2020.

Bích Vân