Tỉnh Đắk Nông phấn đấu năm 2020 có 08 xã và 2 huyện, Thành phố hoàn thành mục tiêu nông thôn mới

04/05/2020 10:25 AM


Để đạt được kế hoạch này, ngay từ đầu năm 2020 Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-BCĐ ngày 24 tháng 2 năm 2020, đồng thời cũng đã tổ chức Hội nghị để bàn các giải pháp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 05/5/2016 của Tỉnh ủy đã đề ra và bàn giải pháp, tháo gỡ những khó khăn cho các địa phương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 của các xã, huyện phấn đấu hoàn thành mục tiêu nông thôn mới trong năm 2020. Chủ trì  Hội nghị là đồng chí Nguyễn Bốn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh; đồng chí Trương Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành thuộc thành viên Ban chỉ đạo; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh. Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Bí thư, Chủ tịch UBND 08 xã: Cư Knia, Êa Pô, Đắk Sin, Đắk Lao, Đắk R’la, Thuận Hà, Đắk D’rồ và Đắk Sôr.

Theo báo cáo, đánh giá của Văn phòng điều nông thôn mới tỉnh Đắk Nông thì đến nay Thành phố Gia Nghĩa đã có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Đắk Nia), còn lại xã Đắk R’moan đang phấn đấu đạt chỉ tiêu còn lại (chỉ tiêu 18.1) để được công nhận đạt chuẩn. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn Thành phố đạt 85.6% và dự kiến vào quý II/2020 thành phố Gia Nghĩa sẽ hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để đề nghị thẩm tra, thẩm định xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đối với huyện Đắk R’lấp: Đến nay trên địa bàn huyện đã có 8/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đã đạt 5/9 tiêu chí của cấp huyện tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 82,7%; do đó để được xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì huyện đang phấn đấu đưa 2 xã còn lại (Hưng Bình, Đắk Sin) đạt chuẩn và hoàn thành 4 tiêu chí còn lại của cấp huyện (số 2 về Giao thông; số 3 về Thủy lợi; số 5 về Y tế – Văn hóa – Giáo dục và số 7 về Môi trường). Đối với 08 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020 có 04 xã đã hoàn thành các tiêu chí ở mức cao trong đó chỉ tiêu 15.1 “Tỷ lệ người dân tham gia BHYT” đạt trên 89%: xã Cư Knia đạt 95% và xã Êa Pô huyện Cư Jút đạt 98%; xã Đắk D’rồ đạt 90% và xã Đắk Sôr huyện Krông Nô đạt 89%. 04 xã còn lại tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt dưới 80% như: xã Đắk Sin huyện Đắk R’Lấp đạt 83%, xã Đắk Lao đạt 77%; xã Đắk R’la đạt 76%; xã Thuận Hà đạt 78%. Theo đánh giá của các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố và các xã thì khó khăn nhất hiện nay vấn là về nguồn vốn và các chỉ tiêu về: tỷ lệ người dân tham gia BHYT, về môi trường và về cán bộ, công chức xã đạt chuẩn; tuy nhiên các địa phương cũng đã thể hiện sự quyết tâm cao để khắc phục những khó khăn trong quá trình thực hiện nhằm đạt chuẩn nông thôn mới theo như kế hoạch đã đề ra.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bốn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia hoan nghênh các địa phương đã quyết tâm trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; đồng thời cũng yêu cầu các Sở, ngành, các địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 05/5/2016 của Tỉnh ủy. Trong năm 2020 phấn đấu 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo như Kế hoạch số 86/KH-BCĐ ngày 24 tháng 2 năm 2020 của Ban chỉ đạo tỉnh đã đề ra, Thành phố Gia Nghĩa được công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và huyện Đắk R’lấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân nông thôn, tích cực vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHYT để nâng tỷ lệ bao phủ BHYT tại các nông thôn mới và tỷ lệ bao phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020 đạt 90% theo Nghị quyết đề ra./.

 

Bích Vân