Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (21)
Trích yếu: Mẫu số 3-CBH: GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHI NGƯỜI HƯỞNG TỪ TRẦN
Ngày ban hành:
01/05/2019
Ngày có hiệu lực:
01/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu 2-CBH: THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG
Ngày ban hành:
01/05/2019
Ngày có hiệu lực:
01/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số 14-HSB: ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Ngày ban hành:
01/05/2019
Ngày có hiệu lực:
01/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số 13-HSB: GIẤY ỦY QUYỀN
Ngày ban hành:
01/05/2019
Ngày có hiệu lực:
01/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số 12-HSB: QUYẾT ĐỊNH Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
Ngày ban hành:
01/05/2019
Ngày có hiệu lực:
01/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số 09-HSB: TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN
Ngày ban hành:
01/05/2019
Ngày có hiệu lực:
01/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số 05B-HSB: VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Ngày ban hành:
01/05/2019
Ngày có hiệu lực:
01/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số 05A-HSB: V/v giải quyết trợ cấp TNLĐ/BNN
Ngày ban hành:
01/05/2019
Ngày có hiệu lực:
01/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực