Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

10/07/2019 04:52 PM


Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

13

Tên TTHC

Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

13.1

Trình tự

thực hiện

1. Bước 1: NLĐ hoặc đơn vị SDLĐ lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan BHXH tỉnh/huyện nơi đơn vị SDLĐ đóng BHXH hoặc đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; nhận kết quả giải quyết theo cách thức đã đăng ký.

2. Bước 2: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu để giải quyết thẩm quyền (đối với BHXH huyện); trường hợp vượt quá thẩm quyền thì chuyển BHXH tỉnh giải quyết.

13.2

Cách thức

thực hiện

1. NLĐ lựa chọn nộp hồ sơ bằng một trong các hình thức sau:

- Qua giao dịch điện tử (kèm hồ sơ giấy hoặc không kèm hồ sơ giấy);

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

2. NLĐ lựa chọn nhận kết quả giải quyết bằng một trong các hình thức sau:

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tiếp tại cơ quan BHXH (đối với nhận trợ cấp một lần).

13.3

Thành phần hồ sơ

a) Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB) trong trường hợp NLĐ có yêu cầu điều chỉnh;

b) Bản sao hồ sơ, giấy tờ, văn bản làm căn cứ điều chỉnh, hủy quyết định hưởng hoặc chấm dứt hưởng BHXH.

13.4

Số lượng hồ sơ

01 bộ (áp dụng cho giao dịch trực tiếp và giao dịch điện tử mà chưa chuyển đổi hồ sơ giấy sang dạng điện tử)

13.5

Thời hạn

giải quyết

a) Đối với chế độ TNLĐ, BNN: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

b) Đối với lương hưu: Tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

c) Đối với BHXH một lần, trợ cấp một lần đối với người đang hưởng chế độ hàng tháng ra nước ngoài để định cư: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

d) Đối với chế độ tử tuất: Tối đa 08 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

13.6

Đối tượng

thực hiện TTHC

Người hưởng, đơn vị SDLĐ

13.7

Cơ quan

thực hiện TTHC

BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết

13.8

Kết quả

thực hiện TTHC

Quyết định điều chỉnh, hủy quyết định hưởng hoặc chấm dứt hưởng (Các Mẫu: 6A-HSB, 6B-HSB, 6C-HSB).

13.9

Lệ phí

Không

13.10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB) trong trường hợp người hưởng đề nghị.

13.11

Yêu cầu,

điều kiện

Người đã được giải quyết hưởng các chế độ BHXH đề nghị điều chỉnh nội dung không liên quan đến dữ liệu thu, sổ thẻ

13.12

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật BHXH số 58/2014/QH13;

- Nghị định số 115/2015/NĐ-CP;

- Nghị định số 134/2015/NĐ-CP;

- Nghị định số 33/2016/NĐ-CP;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP;

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH;

- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH;

- Quyết định 838/QĐ-BHXH;

- Quyết định số 595/QĐ-BHXH;

- Quyết định số 166/QĐ-BHXH.