Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

23/08/2018 03:26 PM


gày 16/8/2018, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ký ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH...

 
     Ngày 16/8/2018, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ký ban hành Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.
 

Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
Nguyễn Thị Minh
 
Chương trình hành động của BHXH Việt Nam với mục tiêu tổng quát là: Ngành BHXH phấn đấu thực hiện tổt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý và thủ tục giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện; liên thông dữ liệu các nghiệp vụ quản lý thu, câp sô BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, khám chừa bệnh BHYT; nghiên cứu, thực hiện việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT bàng thẻ điện tử; thực hiện liên thông dữ liệu với các bộ, ngành, sẵn sàng kết nối với cơ chế một cửa quốc gia; giảm sô giờ giao dịch giữa doanh nghiệp với cơ quan BHXH đạt mức ASEAN 4; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và phục vụ yêu cầu ngày càng cao của người thụ hường chính sách BHXH, BHYT, tăng mức độ hài lòng của người tham gia BHXH, BHYT.
Về mục tiêu cụ thể, BHXH Việt Nam đề ra các chỉ tiêu phấn đấu như sau:
     - Giai đoạn đến năm 2021.
     Phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuôi tham gia BHTN; có khoảng 45% sô người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỉ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan BHXH với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 80% trở lên.
     - Giai đoạn đến năm 2025.
     Phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuồi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuối; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số' đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85% trở lên.
     - Giai đoạn đến năm 2030.
     Phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức từ 90% trở lên.
     Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình đã đề ra 07 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chung gồm: 
     1. Chủ động, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 28 Trung ương 7 khỏa XII về cải cách chính sách BHXH; cụ thể hóa nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Lựa chọn, xác định nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác đưa vào sinh hoạt cấp ủy thương kỳ và chuyên đề; xây dựng Chương trình hành động của cấp ủy, Ke hoạch hành động của người đứng đầu câp ủy, cơ quan, đơn vị, đưa ra các nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn và đặc thù của đơn vị.
     2. Tiếp tục thực hiện các mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết 21-NQ/TV/ ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020. Đổi mới công tác tuyên truyền cả về nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp; chú trọng nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyên, người tham gia BHYT theo hộ gia đình; tiến tới giao chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH tự nguyện.
     3. Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 28 Trung ương 7 khóa XII về “Cải cách chỉnh sách BHXH” trên các cơ quan báo chí, truyền thông, cổng thông tin điện tử của Ngành, xác lập sự thống nhất, đồng thuận cao của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống BHXH. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về “Đổi mới nâng cao chẩt lượng, hiệu quà công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới".
     4. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; nâng cấp hệ thống các phần mềm, cập nhật cơ sở dữ liệu tập trung; cập nhật thông tin không chỉ đối tượng tham gia BHXH, BHYT mà mở rộng theo dõi tăng, giảm, di, biến động 100% dân số cả nước; liên thông dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, khám chữa bệnh BHYT; thực hiện liên thông dữ liệu với các bộ, ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; từng bước thực hiện việc thay thể sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ điện tử.
     5. Nghiên cứu, đê xuât giải pháp thực thi các điều khoản liên quan đến tội gian lận, trốn đóng BHXH, BHYT của Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bố sung.
     6. Ứng dụng triệt để hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 3 cấp (BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện) liên thông với phần mềm quản lý văn bản của Văn phòng Chính phủ đe gửi, nhận văn bản và điều hành hệ thống BHXH hoạt động hiệu quả.
     7. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hồ trợ, tư vấn, giải đáp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN của ngành BHXH để phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, người lao động và người sử dụng lao động.
     Chương trình cũng xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong từng lĩnh vực liên quan và giao cho Cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu, đề xuất, phối hợp và lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Chương trình công tác, kịp thời triến khai theo chức năng, nhiệm vụ hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết số 28 Trung ương 7 khóa XII ngay tại từng cẩp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.
 
Lê Anh Nhân