Ban biên tập

07/12/2017 12:00 AM


BAN BIÊN TẬP WEBSITE


 

 

   
Email: anhnh@danang.vss.gov.vn
Điện thoại CQ:  
Điện thoại NR:  
Di động: 0905.224.225
   
TRƯỞNG BAN    
Nguyễn Hùng Anh    

 

 

   
   Email:  cuongnv@danang.vss.gov.vn
   Điện thoại CQ:  
   Điện thoại NR:  
   Di động: 0905.137.164
   
    PHÓ TRƯỞNG BAN
    Nguyễn Văn Cường
 
 
   
Email: sinhlt@danang.vss.gov.vn
Điện thoại CQ:  
Điện thoại NR: 
Di động: 0905.044.256
   
PHÓ TRƯỞNG BAN     
Lê Thị Sinh    

 

    
   Email: thunt1@danang.vss.gov.vn
   Điện thoại CQ:  
   Điện thoại NR:  
   Di động: 0982.436.449
   
    THÀNH VIÊN
    Nguyễn Thị Thu
 
 
   
Email: thuyltt1@danang.vss.gov.vn
Điện thoại CQ: 0236.3825.142
Điện thoại NR: 
Di động: 0985.700.777
   
THÀNH VIÊN     
Lê Thị Thanh Thuỷ    
 
    
   Email: oanhttk@danang.vss.gov.vn
   Điện thoại CQ:  
   Điện thoại NR:  
   Di động: 0903.578.647
   
    THÀNH VIÊN
    Trần Thị Kim Oanh
 

 

   
Email: phonghh@danang.vss.gov.vn
Điện thoại CQ:  
Điện thoại NR: 
Di động: 0905.225.368
   
THÀNH VIÊN     
Hồ Hồng Phong