Ban giám đốc

03/06/2019 12:00 AM


LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

   
Email: hiepdv@danang.vss.gov.vn
Điện thoại CQ: 0236.3.827.670
Điện thoại NR: 0236.3.827.670
Di động: 0903.559.839
   
GIÁM ĐỐC    
Đinh Văn Hiệp    


 

   
   Email:  tietnv@danang.vss.gov.vn
   Điện thoại CQ:  0236.3.8347751
   Điện thoại NR: 0236.6287.238
   Di động: 0905.142.488
   
PHÓ GIÁM ĐỐC    
Nguyễn Văn Tiết    

 

   
   Email: anhnh@danang.vss.gov.vn
   Điện thoại CQ:  
   Điện thoại NR:  
   Di động: 0905.224.225
   
   
PHÓ GIÁM ĐỐC
    Nguyễn Hùng Anh

 

   
   Email: khanhpq@danang.vss.gov.vn
   Điện thoại CQ:  
   Điện thoại NR:  
   Di động: 0983.709.505
   
   
PHÓ GIÁM ĐỐC
    Phạm Quốc Khánh