BHXH Thành phố hướng dẫn thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

09/05/2020 08:45 PM


Chiều nay 09/5, BHXH Thành phố đã ban hành Công văn số 825/BHXH-QLT hướng dẫn thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất.

Tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg là nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 của BHXH Thành phố

 

Về xác nhận Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương (Mẫu số 1) và Danh sách người lao động bị ngừng việc (Mẫu số 12) ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

Đơn vị sử dụng lao động: Cung cấp danh sách theo Mẫu 01 và Mẫu 12 gửi cơ quan BHXH đang quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN.

Cơ quan BHXH: (1) Đối với Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương: Đối chiếu với hồ sơ báo giảm đóng và dữ liệu quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN, nếu khớp đúng toàn bộ Danh sách thì xác nhận vào Mẫu số 1; trường hợp đơn vị gửi Mẫu số 1 điện tử thì ký, xác nhận gửi điện tử lại cho đơn vị. (2) Đối với Danh sách người lao động bị ngừng việc: Căn cứ dữ liệu quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN để xác nhận…

Về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Các trường hợp được tạm dừng đóng: Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Ngoài các nội dung đã hướng dẫn tại Văn bản liên ngành số 699/HDLN-BHXH-LĐTBXH, đối với trường hợp đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 01/2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm đơn vị có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01/2020, thực hiện như sau:

Số lao động tham gia BHXH tính giảm, bao gồm: Số lao động chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc (HĐLV) theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết HĐLĐ, HĐLV trong khoảng thời gian từ ngày 01/02/2020 đến ngày đơn vị có văn bản đề nghị; Số lao động đang tạm hoãn thực hiện HĐLĐ mà thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng…

Thời gian tạm dừng đóng: Do cơ quan BHXH xem xét, quyết định căn cứ trên văn bản đề nghị và hồ sơ nhận được từ đơn vị; tính từ tháng đơn vị có văn bản đề nghị nhưng không vượt quá thời hạn nêu tại điểm d khoản 1 Mục II Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và không quá 12 tháng.

Hồ sơ thực hiện: Văn bản đề nghị của đơn vị theo mẫu Phụ lục I; Danh sách người lao động phải giảm theo mẫu Phụ lục II; Bản sao các văn bản thỏa thuận hoặc quyết định thể hiện người lao động phải giảm theo nội dung hướng dẫn nêu trên (Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Công văn số 1511/LĐTBXHBHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Trình tự thực hiện: Đơn vị nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan BHXH có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với số liệu lao động tham gia BHXH đang quản lý để xem xét, giải quyết; trường hợp không giải quyết thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do…

Bạn đọc quan tâm có thể tải văn bản dưới dây./.

 

Phạm Thị Hiền