Cuộc thi: Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp

14/10/2015 09:05 AM


Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016; Quyết định số 591/QĐ-BHXH ngày 12/5/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch Cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp”...

 
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ phát động Cuộc thi
 
  Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016; Quyết định số 591/QĐ-BHXH ngày 12/5/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch Cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp”; Quyết định số 606/QĐ-BHXH ngày 25/5/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Cuộc thi; Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp” ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:
 
THỂ LỆ CUỘC THI
 
      Điều 1. Mục đích
    Cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp nhằm tìm ra các sáng kiến cải cách thiết thực cắt giảm thủ tục hành chính trong việc lập hồ sơ, kê khai, giải quyết bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN) và thực hiện giao dịch điện tử, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục về BHXH, BHYT, BHTN và giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức.
       Điều 2. Yêu cầu
      Người dự thi có những sáng kiến mới về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN hoặc phát hiện những vấn đề bất cập trong các quy định hiện hành về thủ tục hành chính liên quan đến việc lập hồ sơ, kê khai, giải quyết BHXH, BHYT, BHTN, thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đồng thời, đưa ra các giải pháp cải cách cụ thể, mang tính khả thi nhằm cắt giảm các thủ tục hành chính không hợp lý, không cần thiết giúp rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục về BHXH, BHYT, BHTN nhưng vẫn đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và có khả năng ứng dụng trong toàn ngành BHXH.
      Điều 3. Đối tượng dự thi
    Các cá nhân là công dân Việt Nam, tổ chức trong nước hoặc nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký Cuộc thi).
      Điều 4. Nội dung dự thi
     1. Đưa ra các sáng kiến mới về cải cách hồ sơ, quy trình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN trên cơ sở tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí thực hiện thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc lập hồ sơ, kê khai, giải quyết BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN.
     2. Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về thủ tục hành chính, đưa ra các giải pháp mang tính khả thi nhằm cắt giảm, đơn giản hóa quy trình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.
      Điều 5. Tiêu chí đánh giá
     Các bài dự thi được đánh giá theo các tiêu chí sau:
     1. Giải pháp mang tính mới, sáng tạo, có tác dụng cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí cá nhân, tổ chức phải thực hiện các thủ tục về BHXH, BHYT, BHTN;
      2. Bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng được mục tiêu quản lý nhà nước;
      3. Ý tưởng có tính khả thi cao và có thể ứng dụng trong toàn ngành BHXH.
       Điều 6. Quy định về bài dự thi
      1. Về nội dung
     Bài dự thi đúng chủ đề, nội dung quy định, không được sao chép của người khác dưới mọi hình thức; người dự thi chịu mọi trách nhiệm liên quan đến nguồn gốc và bản quyền đối với nội dung dự thi.
Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.
     2. Về hình thức
     a) Bài dự thi hợp lệ phải điền đầy đủ thông tin (từ mục 1 đến mục 5) trên mẫu Bài dự thi, gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi trong khoảng thời gian quy định.
     b) Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy hoặc thực hiện bằng tệp dữ liệu điện tử gửi qua email của Ban Tổ chức cuộc thi tại địa chỉ: thicaicachTTHC-BHXH@vss.gov.vn.
     Trường hợp gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ: “Tham gia cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp”. Địa chỉ nhận bài dự thi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Số 7, Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
     3. Số lượng bài dự thi
      Mỗi cá nhân, tổ chức có thể gửi nhiều ý tưởng khác nhau, mỗi ý tưởng thể hiện trên một phiếu riêng biệt. Nếu có hai hay nhiều phiếu dự thi mà nội dung giống nhau thì ưu tiên phiếu đến trước theo dấu bưu điện hoặc thời gian nhận thư điện tử.
     4. Thời hạn nhận bài dự thi
     Ban Tổ chức nhận bài dự thi từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 31/10/2015.
     Điều 7. Tài liệu phục vụ cuộc thi
    Các quy trình, thủ tục hành chính, giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN được quy định tại các văn bản có tên dưới đây và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam tại địa chỉ http://www.baohiemxahoi.gov.vn/ bao gồm:
     1. Các văn bản quy phạm pháp luật
     - Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
     - Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
     - Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ về những  nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 – 2016.
     - Quyết định 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
     2. Các văn bản quy định về thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ của BHXH Việt Nam
     - Quyết định số 1369/QĐ-BHXH ngày 12/10/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
     - Quyết định số 1370/QĐ-BHXH ngày 13/12/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
     - Quyết định số 686/QĐ-BHXH ngày 30/5/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
     - Quyết định số 952/QĐ-BHXH ngày 17/9/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
     - Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi BHXH, BHYT.
     - Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22 /12/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tổ chức thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh.
     - Quyết định số 528/QĐ-BHXH quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.
     Điều 8. Các vòng thi và thành phần Ban giám khảo
     1.Vòng sơ khảo
Các bài dự thi hợp lệ về nội dung và hình thức theo quy định tại Điều 6 Thể lệ sẽ được chấm, lựa chọn các bài có chất lượng cao vào vòng chung khảo.
     Ban Giám khảo bao gồm: Lãnh đạo Ban Pháp chế, Ban nghiệp vụ của BHXH Việt Nam, đại diện BHXH tỉnh, thành phố, đại diện một số chuyên gia được mời từ các bộ, ngành, đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) và thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.
     2. Vòng chung khảo: chấm, xếp thứ tự và đề nghị giải thưởng.
     Các bài thi lọt vào vòng chung khảo phải đạt từ 70 điểm sơ khảo trở lên.
     Ban Giám khảo bao gồm: Lãnh đạo BHXH Việt Nam, lãnh đạo một số bộ, ngành và các thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.
     Điều 9. Cơ cấu giải thưởng
     Giải thưởng theo 5 lĩnh vực bao gồm: Thu, Sổ - thẻ; Chính sách BHXH; Chính sách BHYT; Chính sách BHTN; Giải pháp ứng dụng công nghệ.
 
     Cơ cấu giải thưởng mỗi lĩnh vực cụ thể như sau:
     1. Giải cá nhân:
     - Giải nhất: 1 giải trị giá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) và bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
     - Giải nhì: 2 giải, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) và bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
     - Giải ba: 3 giải, mỗi giải trị giá 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) và bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
     - Một số giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).
     - Một số giải thưởng khác, giải thưởng của nhà tài trợ (nếu có).
     2. Giải tập thể:
     Giải tập thể được tặng cho các tập thể có số lượng người dự thi cao nhất và số lượng bài thi đạt giải so với tổng số bài dự thi cao nhất, bao gồm:
     - Giải nhất: 1 giải trị giá 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) và bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
     - Giải nhì: 2 giải, mỗi giải trị giá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) và bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
     - Giải ba: 3 giải, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) và bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
     - Một số giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
     - Một số giải thưởng khác, giải thưởng của nhà tài trợ (nếu có).
     (Các sáng kiến tham gia cuộc thi đạt giải được đăng tải giới thiệu trên Website của BHXH Việt Nam). 
     Điều 10. Thời gian công bố kết quả và Lễ trao giải
     Dự kiến vào tháng 12/2015 tại Hà Nội (Thông tin các cá nhân, tổ chức đạt giải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và các kênh thông tin đại chúng khác).
      Điều 11. Sử dụng các sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính
      Bảo hiểm xã hội Việt Nam có toàn quyền sở hữu và sử dụng các sáng kiến, giải pháp cải cách thủ tục hành chính đã tham gia cuộc thi này cũng như các thông tin mà người dự thi đã cung cấp làm tư liệu cho mục đích quảng bá, truyền thông, lưu trữ và  phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính của Ngành Bảo hiểm xã hội.
     Điều 12. Điều khoản thi hành 
    Thể lệ cuộc thi có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quyết định của Ban     Tổ chức về danh sách cá nhân và tập thể nhận giải thưởng cuộc thi là quyết định cuối cùng.
 
Mẫu Bài tham gia dự thi:
BÀI THAM GIA CUỘC THI
SÁNG KIẾN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 
TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
                                                     …., ngày……..tháng…..năm 2015
1. Họ và tên: ………………………………………….
(Nếu là tổ chức hoặc một nhóm người thì ghi rõ tên người đại diện và danh sách thành viên)
2. Nơi ở hoặc nơi học tập/công tác:
3. Địa chỉ thư tín:
4. Số điện thoại (tại Việt Nam):
5. Địa chỉ thư điện tử:
6. Lĩnh vực đề xuất sáng kiến:
7. Mô tả chi tiết vướng mắc, bất hợp lý của thủ tục hành chính; thủ tục, quy trình thực hiện giao dịch điện tử; thông tin về điều, khoản, điểm, tên, trích yếu của các văn bản liên quan đến thủ tục hành chính vướng mắc và đánh giá ảnh hưởng của quy định về thủ tục hành chính này.
 
8. Sáng kiến cải cách: giải pháp cụ thể giúp cắt giảm thủ tục hành chính gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân trong việc việc lập hồ sơ, kê khai, giải quyết BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN nhưng vẫn đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hạn chế tối đa rủi ro khi hậu kiểm (khuyến khích các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên thông).
 
9. Câu hỏi cộng điểm
Nếu có thể ước tính, bạn hoặc tổ chức của bạn sẽ tiết kiệm được gì (về tài chính, thời gian) nếu giải pháp nêu trên được nghiên cứu, phê duyệt và đưa vào áp dụng trong thực tế?
                                                                                     Tên và Chữ ký 
                                                                     (Đóng dấu nếu là tổ chức gửi bản in)
Lê Anh Nhân  (Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam)