BHXH Thành phố triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

01/05/2020 07:00 AM


Ngày 29/4, BHXH Thành phố đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 kèm theo Quyết định số 145/QĐ-BHXH, nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội tại Kế hoạch 961/KH-BHXH ngày 24/3/2015 của BHXH Việt Nam và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 của Ngành.

Phòng Kế hoạch - Tài chính tổ chức họp, bàn giải pháp tham mưu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Theo đó, BHXH Thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 như sau:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 23/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành BHXH đến năm 2020; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 5386/KH-BHXH ngày 24/12/2018 của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW…

Tập trung thực hiện các giải pháp chống lãng phí trong sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BHTN; sử dụng hiệu quả và an toàn các quỹ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tiếp tục mở rộng hệ thống Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; quản lý chặt chẽ nguồn thu, đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, liên ngành; thực hiện quyết liệt các giải pháp để giảm nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN. Giải quyết và chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Tuân thủ các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam và các quy định của BHXH Việt Nam về cơ chế quản lý tài chính của Ngành; xây dựng tiêu chí, định mức phân bổ dự toán phù hợp với thực tiễn của địa phương; đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 các nguồn kinh phí chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tại các đơn vị thụ hưởng, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí; tổ chức điều hành dự toán chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; hạn chế tối đa việc chuyển nguồn sang năm sau.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, quản lý, giám sát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hoàn thành kế hoạch vốn năm 2020.

Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị theo Quyết định số 1588/QĐ-BHXH ngày 12/11/2018 của BHXH Việt Nam để góp phần chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng, phát huy nguồn lực sẵn có để cải tạo, nâng cấp, sửa chữa tài sản đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung, mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 3213/KH-BHXH ngày 27/8/2015 của BHXH Việt Nam về tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Thực hiện nghiêm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong hệ thống BHXH; tiết kiệm chi thường xuyên để cải cách chế độ tiền lương, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị Đảng, Nhà nước và BHXH Việt Nam giao.

Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành; đổi mới tác phong phục vụ theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân…

 

Nguyễn Thị Thu