Về một số kết quả trong công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW

29/10/2019 12:00 AM


Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH đã mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đối với các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện...

Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH đã mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đối với các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện. Để chính sách đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền luôn được đặt ra và là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Ban biên tập Trang thông tin điện tử xin giới thiệu kết quả sau 01 năm thực hiện công tác này của BHXH thành phố.

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, phát biểu tại Hội nghị

triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) - Ảnh: Nguồn internet.

Về công tác tham mưu, phối hợp, tuyên truyền thực hiện

Trên cơ sở Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ ngày 16/8/2018 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về Thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, BHXH thành phố đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, tham mưu Thành ủy Đà Nẵng ban hành Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 18/9/2018; đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố ban hành Kế hoạch số 9753/KH-UBND ngày 17/12/2018 để triển khai thực hiện.

Ngoài ra, BHXH thành phố cũng đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 7778/KH-UBND ngày 10/10/2018 Triển khai thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019-2020; Công văn số 9534/UBND-SLĐTBXH ngày 08/12/2018 về việc tăng cường thực hiện chính sách lao động, tiền lương, BHXH trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Công văn số 1799/UBND-KGVX ngày 22/3/2019 về việc triển khai thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; Công văn số 2297/UBNDSLĐTBXH ngày 11/4/2019 về việc tăng cường thực hiện các chỉ tiêu tham gia BHXH năm 2019; Công văn số 4149/UBND-BHXH ngày 24/6/2019 về việc triển khai một số giải pháp tăng cường hiệu quả thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN năm 2019; Công văn số 5566/UBND-BHXH ngày 19/8/2019 về việc đẩy mạnh thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020; Công văn số 5657/UBND-BHXH ngày 21/8/2019 về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt;… Để tăng cường hơn nữa đối với công tác này theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 07/10/2019 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4522/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNlĐ-BNN.

Về công tác chỉ đạo, hướng dẫn BHXH quận, huyện:

BHXH thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1515/KH-BHXH ngày 24/9/2018 Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, đồng thời, chỉ đạo BHXH quận, huyện chủ động tham mưu Quận ủy, Huyện ủy, UBND quận, huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 28NQ/TW đến toàn hệ thống chính trị cấp quận, huyện, xã, phường.

Các Quận ủy, Huyện ủy, UBND quận, huyện trên địa bàn đều ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và đã triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện một cách nhất quan, đồng bộ. Cụ thể: Quận ủy Hải Châu ban hành Kế hoạch số 86-KH/QU ngày 12/10/2018, UBND quận Hải Châu ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 30/01/2019; Huyện ủy Hòa Vang ban hành Kế hoạch số 106-KH/HU ngày 09/10/2018; UBND huyện Hòa Vang ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 29/11/2018; Quận ủy Cẩm Lệ ban hành Kế hoạch số 65-KH/QU ngày 06 /11/2018; Quận ủy Thanh Khê ban hành Kế hoạch số 61- KH/QU ngày 28/9/2018; UBND quận Thanh Khê ban hành Kế hoạch số 1203/KH-UBND ngày 12/7/2019; Quận ủy Ngũ Hành Sơn ban hành Kế hoạch số 77-KH/QU ngày 10/10/2018, UBND quận Ngũ Hành Sơn ban hành Kế hoạch số 1088/KH-UBND ngày 06/6/2019; Quận uỷ Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 61-KH/QU ngày 03/10/2018, UBND quận Sơn Trà ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 09/7/2019; Quận uỷ Liên Chiểu ban hành Kế hoạch số 89KH/QU ngày 19/10/2018, UBND quận Liên Chiểu ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 25/6/2019.

Bên cạnh đó, Đảng ủy BHXH thành phố, Chi bộ các phòng trực thuộc và các Chi bộ BHXH quận, huyện đều triển khai phối hợp với chính quyền, đoàn thể tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW đến toàn thể quần chúng, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình.

Một số kết quả cụ thể:

Nhằm thực hiện thành công Nghị quyết số 28-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, BHXH thành phố đã xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chương trình công tác, kịp thời triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW đến công chức, viên chức, lao động tại Văn phòng BHXH thành phố; đồng thời, giao cho Giám đốc BHXH quận, huyện tổ chức quán triệt cho viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý. Qua đó đảng viên, công chức, viên chức, lao động trong Ngành đã nhận thức đúng ý nghĩa và tầm quan trọng về quan điểm, chủ trương, định hướng chính sách nêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, gắn với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, từ đó tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Trong công tác phối hợp, BHXH thành phố tiếp tục thực hiện tốt các quy chế, chương trình phối hợp đã ký kết với các sở, ban, ngành trên địa bàn trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Cụ thể: Đã phối hợp tuyên truyền với 19 đơn vị sở, ngành; tổ chức 177 hội nghị. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, các cơ quan báo, đài của trung ương và địa phương,… đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố thông qua ký kết 12 hợp đồng tuyên truyền; thực hiện 04 phóng sự, đăng 08 kỳ danh sách các đơn vị nợ kéo dài trên Báo Công an Đà Nẵng; đăng 13 bài viết trên  Báo Công an Đà Nẵng, Báo Thanh niên, Báo Đà Nẵng và Tạp chí Doanh nghiệp;  phát sóng 2 lần, đăng 02 kỳ về triển khai hẹn giờ trong giao dịch thủ tục hành chính trên Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng và Báo Đà Nẵng; Đài truyền thanh quận, huyện, phường, xã phát 477 lần các nội dung tuyên truyền liên quan đến Nghị quyết số 28-NQ/TW; Phối hợp với Trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế (VTV8) sản xuất 02 Chương trình “Chuyến xe buýt ký thú”; Trang Thông tin điện tử của BHXH thành phố mở chuyên mục riêng tuyên truyền về Nghị quyết số 28-NQ/TW, đăng tải 281 tin bài, 11 bài viết nghiên cứu, 1.067 hình ảnh, 253 văn bản, trả lời 437 lượt thư bạn đọc…

BHXH thành phố thường xuyên tổ chức treo băng rôn, phướn tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại UBND các phường, Trạm y tế các phường, các trường học...; phát tờ rơi tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho người dân trên địa bàn; phối hợp với Công đoàn viên chức thành phố, cử báo cáo viên tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động; phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tham gia Đoàn Đối thoại và tư vấn về pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tại các đơn vị trực thuộc của Công đoàn Ngành Công thương, Ngành Giao thông vận tải, Ngành Xây dựng thành phố; tổ chức ngày hội truyền thông chính sách BHYT cho học sinh tại các Trường học trên địa bàn thành phố, tổ chức Hội thi cho người lao động tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận, huyện…

Nhìn chung, thông qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, đến 30/9/2019 đã đạt được những kết quả khả quan, đáng khích lệ: Có 241.454 người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, so với cùng kỳ năm trước tăng 6.993 người (tăng 2,98%); 4.672 người tham gia BHXH tự nguyện, so với cùng kỳ năm trước tăng 3.605 người (tăng 337,86%); 227.731 người tham gia BHTN, so với cùng kỳ năm trước tăng 6.574 người (tăng 2,97%). Tổng số người tham gia BHYT đạt 100,56% kế hoạch giao của BHXH Việt Nam. Độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 96,5%. Thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 70,95% kế hoạch giao của BHXH Việt Nam. Có 44,67% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; 0,85% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện; 41,33% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN... Công tác xét duyệt hồ sơ hưởng các chế độ BHXH đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy trình, thủ tục hồ sơ, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người thụ hưởng, tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động. Công tác quản lý tài chính, kế toán và tài sản được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, sử dụng nguồn kinh phí được cấp theo đúng nội dung, đúng chế độ tài chính, kế toán, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả;...

Một số tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, thực tế cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương còn bị động trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết; tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN vẫn ở mức cao; tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT còn thấp so với tiềm năng và không bền vững do còn phụ thuộc vào hỗ trợ của ngân sách; công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành đôi khi chưa đạt yêu cầu. Công tác tuyên truyền có chuyển biến tích cực nhưng hiệu quả chưa cao; công tác phát triển đối tượng còn gặp nhiều khó khăn; công tác thanh tra, xử lý vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN còn nhiều bất cập;...

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian đến:

Một là: Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục chủ động tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, giải pháp theo Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Hai là: Xác định rõ vai trò vô cùng quan trọng, thực hiện đồng bộ các giải pháp truyền thông, tuyên tuyền, phổ biến chính sách đến chủ sử dụng lao động và người lao động dưới nhiều hình thức gần gũi, thiết thực, hiệu quả; tập trung vào phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và khắc phục nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; hướng đến mục đích nâng cao nhận thức về việc chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động để người lao động yên tâm lao động sản xuất, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, người lao động phải biết tự bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm phạm, liên hệ với cơ quan BHXH và các cơ quan chức năng để được tư vấn, hướng dẫn. Trên cơ sở đó, cơ quan BHXH các cấp phối hợp chặt chẽ trong việc đôn đốc, giám sát đơn vị thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật.

Ba là: Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch của BHXH Việt Nam và của thành phố; ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trên thực tế.

Bốn là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tạo nhiều kênh cung cấp thông tin, thuận loại hơn nữa cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận, hiểu rõ hơn chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN để chủ động thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong thực hiện.  

Năm là: Kịp thời đánh giá sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả và kiến nghị, đề xuất cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định, chế độ, chính sách liên quan./.

BBT