• CHI TIẾT THÔNG TIN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Tên đề tài Giải pháp nâng cao độ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Mã đề tài CS03-16
Đơn vị thực hiện BHXH tỉnh Lạng Sơn
Chủ nhiệm đề tài Nông Thị Phương Thảo
Học vị Thạc sĩ
Thư ký đề tài
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 05/09/2016
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 30/09/2017
Xếp loại Đạt
Báo cáo kết quả của chương trình, đề tài
  • CS0316.pdf