• CHI TIẾT THÔNG TIN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Tên đề tài Giải pháp phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2015-2020
Mã đề tài CS13-16
Đơn vị thực hiện BHXH tỉnh Hà Nam
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Thúy Liễu
Học vị Thạc sĩ
Thư ký đề tài Đinh Thị Hiên
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 05/09/2016
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 30/09/2017
Xếp loại Đạt
Báo cáo kết quả của chương trình, đề tài
  • CS1316.pdf