Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chỉ thị (16)
Trích yếu: Chỉ thị số 3677/CT-BHXH ngày 20/9/2018 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Việt Nam.
Ngày ban hành:
20/09/2018
Ngày có hiệu lực:
20/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH.
Ngày ban hành:
26/12/2016
Ngày có hiệu lực:
26/12/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Ngày ban hành:
05/09/2016
Ngày có hiệu lực:
05/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh
Ngày ban hành:
11/03/2016
Ngày có hiệu lực:
11/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị về tăng cường thực hiện chính sách BHXH và BHYT
Ngày ban hành:
02/04/2015
Ngày có hiệu lực:
02/04/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn thành phố
Ngày ban hành:
15/05/2015
Ngày có hiệu lực:
15/05/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm 2014-2015
Ngày ban hành:
12/09/2014
Ngày có hiệu lực:
12/09/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị tăng cường quản lý và CCTTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan
Ngày ban hành:
05/08/2014
Ngày có hiệu lực:
05/08/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực