Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Phúc đáp (20)
Trích yếu: Chi hỗ trợ cho UBND cấp xã để thực hiện lập danh sách người tham gia BHYT trên địa bàn và chi thù lao cho đại lý thu
Ngày ban hành:
03/02/2015
Ngày có hiệu lực:
03/02/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua bưu điện
Ngày ban hành:
04/09/2014
Ngày có hiệu lực:
04/09/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định thành lập Tổ Giám định tập trung theo tỷ lệ để thực hiện tại các cơ sở KCB BHYT
Ngày ban hành:
26/08/2014
Ngày có hiệu lực:
23/08/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện
Ngày ban hành:
14/08/2014
Ngày có hiệu lực:
14/08/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện BHYT cho các đối tượng quy định tại Điểm c và d Khoản 2 51 Luật BHYT
Ngày ban hành:
25/07/2014
Ngày có hiệu lực:
25/07/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động
Ngày ban hành:
24/07/2014
Ngày có hiệu lực:
24/07/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT
Ngày ban hành:
18/07/2014
Ngày có hiệu lực:
18/07/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn lập dự toán thu, chi năm 2015
Ngày ban hành:
26/07/2014
Ngày có hiệu lực:
26/07/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực