Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Hướng dẫn (154)
Trích yếu: Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 05/5/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối.
Ngày ban hành:
05/05/2017
Ngày có hiệu lực:
05/05/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 14/11/2016 của Ban Tổ chức TW hướng dẫn về thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ đối với cán bộ chuyên trách công tác ở Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội không đủ điều kiện tái cử về tuổi.
Ngày ban hành:
14/11/2016
Ngày có hiệu lực:
14/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn quy trình nhận và trả sổ BHXH cho người lao động
Ngày ban hành:
16/11/2016
Ngày có hiệu lực:
16/11/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thu BHXH tự nguyện
Ngày ban hành:
11/05/2016
Ngày có hiệu lực:
11/05/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu BHXH, BHYT, BHTN và thu BHXH tự nguyện
Ngày ban hành:
20/04/2016
Ngày có hiệu lực:
20/04/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
Ngày ban hành:
16/02/2016
Ngày có hiệu lực:
16/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung Công văn số 883/BHXH-DVT ngày 16/3/2016 về việc thanh toán chi phí thuốc BHYT theo giá kê khai, kê khai lại
Ngày ban hành:
31/03/2016
Ngày có hiệu lực:
31/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện BHXH, BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường
Ngày ban hành:
29/03/2016
Ngày có hiệu lực:
29/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực