Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Hướng dẫn (154)
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung về giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT
Ngày ban hành:
21/03/2016
Ngày có hiệu lực:
21/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí tuyên truyền
Ngày ban hành:
18/03/2016
Ngày có hiệu lực:
18/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung thông tin thuốc và vật tư y tế để thực hiện tin học hóa BHYT
Ngày ban hành:
22/02/2016
Ngày có hiệu lực:
22/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn triển khai việc thực hiện Thông tư số 40/2015/TT-BYT
Ngày ban hành:
25/02/2016
Ngày có hiệu lực:
25/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 về ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của UBND TP
Ngày ban hành:
26/02/2016
Ngày có hiệu lực:
26/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
Ngày ban hành:
01/03/2016
Ngày có hiệu lực:
01/03/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn triển khai thực hiện TTLT số 37/TTLT-BHYT-BTC
Ngày ban hành:
26/02/2016
Ngày có hiệu lực:
26/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
Ngày ban hành:
29/02/2016
Ngày có hiệu lực:
29/02/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực