Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kế hoạch (32)
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và để nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
26/03/2015
Ngày có hiệu lực:
26/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2015 giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
31/03/2015
Ngày có hiệu lực:
31/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 của ngành BHXH
Ngày ban hành:
24/03/2015
Ngày có hiệu lực:
24/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ IV, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX
Ngày ban hành:
13/03/2015
Ngày có hiệu lực:
13/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Ngày ban hành:
04/03/2015
Ngày có hiệu lực:
04/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản do BHXH Việt Nam ban hành năm 2015
Ngày ban hành:
05/03/2015
Ngày có hiệu lực:
05/03/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành BHXH năm 2015
Ngày ban hành:
14/02/2015
Ngày có hiệu lực:
14/02/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 ngành BHXH
Ngày ban hành:
11/02/2015
Ngày có hiệu lực:
11/02/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực