Thời hạn sử dụng thẻ BHYT đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp?

27/02/2020 06:18 PM


Em đang làm hồ sơ chuẩn bị hưởng thất nghiệp 3 tháng. Em muốn hỏi trong thời gian thất nghiệp thì em có được hưởng thẻ BHYT không hay phải tự mua? Mức hưởng của em như thế nào và thời hạn sử dụng thẻ là bao lâu ạ?

Em đang làm hồ sơ chuẩn bị hưởng thất nghiệp 3 tháng. Em muốn hỏi trong thời gian thất nghiệp thì em có được hưởng thẻ BHYT không hay phải tự mua? Mức hưởng của em như thế nào và thời hạn sử dụng thẻ là bao lâu ạ?

 

Thứ nhất, căn cứ vào Khoản 2 Điều 12 Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT quy định:

“Điều 12: Đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

2. Nhóm do tổ chức bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đóng, bao gồm:

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp”

Như vậy, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn sẽ được hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế do tổ chức bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đóng.

Thứ hai, về mức hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bạn tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo đối tượng người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp – điểm a Khoản 2 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014: 

Căn cứ vào Khoản 1 và Khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

“Điều 22. Mức hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

1. Người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

3. Trường hợp người có thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Thứ ba, về thời hạn sử dụng thẻ BHYT, theo Điều 5 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC:

“Điều 5. Thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

1. Mẫu thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế. Thẻ BHYT phản ánh một số thông tin sau đây:

c) Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 sửa đổi, bổ sung của Luật BHYT; thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT của một số đối tượng như sau:

– Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT tương ứng với thời hạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền;”

Do đó, trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn sẽ được cấp thẻ BHYT và thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT tương ứng với thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh đó, khoản tiền đóng BHYT này do tổ chức bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đóng mà bạn không cần phải đóng.

Như vậy, khi bạn có thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế mà đi khám chữa bệnh đúng tuyến thì sẽ được hỗ trợ 80% chi phí. Còn trong trường hợp bạn khám trái tuyến thì mức hưởng như sau:

– Tại Bệnh viện tuyến trung ương, điều trị nội trú là 32% chi phí điều trị nằm trong danh mục được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế chi trả;

– Tại Bệnh viện tuyến tỉnh, điều trị nội trú là 48% chi phí điều trị;

Lưu ý: Tại Bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương, điều trị ngoại trú thì không được hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.

– Tại Bệnh viện tuyến huyện là 80% chi phí điều trị./.

Trần Minh Lợi - Văn phòng

  • TIN BÀI LIÊN QUAN