Văn phòng

Phòng Truyền thông và Phát triển đối tuợng

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Kế hoạch Tài chính

Phòng Thanh tra-Kiểm tra

Phòng Công Nghệ Thông Tin

Phòng Cấp Sổ Thẻ

Phòng Giám định Bảo hiểm Y tế

Phòng Quản lý thu

Phòng chế độ BHXH