Chức năng nhiệm vụ

07/06/2014 05:49 AM


Vị trí và chức năng của BHXH tỉnh Điện Biên

Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh, có chức năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc) tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi chung là theo quy định).

Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc và chịu sự quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội tỉnh
 1. Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về phát triển BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn và chương trình hằng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
 2. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan để xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, Kế hoạch phân bổ dự toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 3. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.
 4. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, cụ thể:

- Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng BHXH, BHYT, BHTN. Thu các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức, cá nhân tham gia; từ chối việc đóng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN không đúng quy định. Kiểm tra việc ký hợp đồng, việc đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động.

- Ký hợp đồng với các tổ chức làm Đại lý thu BHXH, BHYT và tổ chức dịch vụ công chi trả các chế độ BHXH, BHTN theo quy định.

- Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người tham gia BHXH, BHYT.

- Giải quyết các chế độ BHXH, BHYT; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quản giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT tại BHXH tỉnh; thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa” liên thông trong giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN tại cơ quan BHXH tỉnh, BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

- Chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; từ chối chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN không đúng quy định.

- Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự nguyện.

- Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định.

- Ký, tổ chức thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật; kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh; kiểm tra, xác định chi phí khám, chữa bệnh BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ quyền lợi người tham gia BHYT và chống lạm dụng Quỹ BHYT.

 1. Tham gia phối hợp với Sở Y tế và đơn vị liên quan, chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn xây dựng như cầu, đồng thời thẩm định, tổng hợp nhu cầu về danh mục, số lượng thuốc.
 2. Tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn theo quy định. Phối hợp với Sở Y tế theo dõi, giám sát việc thực hiện mua sắm thuốc theo Danh mục Đấu thầy tập trung cấp quốc gia, cấp tỉnh đối với thuốc thuộc lĩnh vực BHYT.
 3. Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, cụ thể:

- Tổ chức kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh và tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm pháp luật.

- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; gửi kế hoạch thanh tra để báo cáo BHXH Việt Nam, UBND tỉnh, Thanh tra cấp tỉnh. Thanh tra chuyên ngành đột xuất khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn hoặc khi được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

 1. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác pháp chế và công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tổ chức triển khai Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO trong thực hiện nhiệm vụ.
 2. Thực hiện số hóa hồ sơ giấy; quản lý, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
 3. Tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; cập nhật biến động tăng, giảm dữ liệu hộ gia đình theo quy định.
 4. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT, BHTN cho công chức, viên chức thuộc BHXH tỉnh.
 5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT, BHTN để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
 6. Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.
 7. Đề xuất với BHXH Việt Nam kiến nghị việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN; kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.
 8. Định kỳ cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức Công đoàn yêu cầu; cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 9. Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Phối hợp cơ quan thuế cập nhật mã số thuế của tổ chưc,s cá nhân; định kỳ hằng năm, cập nhật thông tin do cơ quan thuế cung cấp về chi phí tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức.
 10. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra toàn diện BHXH huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 11. Quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc BHXH tỉnh.
 12. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành BHXH tỉnh. Khai thác và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mật dữ liệu CNTT theo phân cấp. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, thi đua – khen thưởng theo quy định.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao./.
Theo Căn cứ Quyết định 969/QĐ-BHXH ngày 29/07/2019 của BHXH Việt Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương.