Mức đóng BHXH tự nguyện

28/04/2014 08:31 PM


Mức đóng BHXH hàng tháng :
Mức đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng của người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện bằng tỷ lệ % đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện theo quy định nhân với mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.
Tỷ lệ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội:
- Từ tháng 1/2008 đến 12/2009 bằng 16%.
- Từ tháng 1/2010 đến 12/2011 bằng 18%.
- Từ tháng 1/2012 đến 12/2013 bằng 20%.
- Từ tháng 1/2014 trở đi bằng 22%.

Mức thu nhập tháng do người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung, được xác định bằng công thức:
Mức thu nhập tháng = Lmin + m x 50.000(đồng/tháng)
Trong đó:
      Lmin là mức lương tổi thiểu chung.
      m: là mức người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn để đăng ký đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0 (Ví dụ: 0, 1, 2, 3,…)
 
Ví dụ: tại thời điểm Tháng 6/2011 lương tối thiểu chung là 830.000 đồng.
Người tham gia muốn đóng ở mức 3 thì số tiền phải đóng tương ứng sẽ là:
(830.000 + 3 x 50.000)x 18%=176.400 đồng/tháng
 
Mức thu nhập tháng đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tại thời điểm được hưởng lương hàng tháng, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần, trợ cấp tử tuất một lần