• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh tại cơ sở khám chữa bệnh
Loại thủ tục
Lĩnh vực Chính sách BHYT
Cơ quan thực hiện BHXH Tỉnh
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Cơ sở khám chữa bệnh
   Lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH đề nghị thanh toán theo chế độ KCB BHYT đối với các dịch vụ kỹ thuật mới triển khai thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục và giá (các DVKT này chưa có tên trong Danh mục DVKT trong thành phần hồ sơ ký hợp đồng).
2. Bước 2: Cơ quan BHXH cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ của cơ sở KCB, kiểm tra đối chiếu danh mục và giá với các quy định hiện hành
- Trường hợp phê duyệt danh mục và mức giá đúng quy định hiện hành: Thống nhất với cơ sở KCB ký phụ lục bổ sung hợp đồng về việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh theo chế độ BHYT.
- Trường hợp phê duyệt danh mục hoặc mức giá không đúng quy định hiện hành: Có văn bản trả lời cơ sở KCB về việc không thanh toán các dịch vụ kỹ thuật mới phát sinh theo chế độ BHYT.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ
- Văn bản đề nghị thanh toán các DVKT mới phát sinh của cơ sở KCB.
- Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền cho phép cơ sở KCB được triển khai thực hiện các DVKT mới phát sinh.
- Quyết định phê duyệt giá thu một phần viện phí của cấp có thẩm quyền đối với các DVKT mới phát sinh tại cơ sở KCB (đối với cơ sở KCB công lập) hoặc quyết định phê duyệt giá thu DVKT của Giám đốc cơ sở KCB (đối với cơ sở KCB ngoài công lập).
- Bản thuyết minh cơ cấu giá của từng dịch vụ kỹ thuật đối với các DVKT chưa có tên và khung giá trong các quy định hiện hành.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết Không quy định
Đối tượng thực hiện Tổ chức (Cơ sở Khám chữa bệnh)
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Danh sách mẫu tờ khai:
Không có tệp đính kèm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý
- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.
- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.
- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của lên Bộ Y tế-Tài chính.
- Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, chi trả chi phí khám chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.
Thông tin thêm