Đảng ủy BHXH tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, khóa XII của Đảng

20/01/2020 02:15 PM


Đảng ủy BHXH tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐU ngày 14/12/2019 của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, khóa XII của Đảng; Ngày 17/01/2020, Đảng ủy BHXH tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, khóa XII của Đảng.
 Đồng chí Trần Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy-Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy BHXH tỉnh, lãnh đạo các Đoàn thể, lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ, Văn phòng BHXH tỉnh và toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc BHXH tỉnh Điện Biên.
Hội nghị tập trung triển khai, quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, khóa XII của Đảng và Thông báo nhanh về kết quả Hội nghị, bao gồm:
- Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII của Đảng;
- Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng Đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) (Cương lĩnh 2011);
- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2020-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.
- Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2019; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính-ngân sách 03 năm 2020-2022;
- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII;
- Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 4 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII;
- Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí đảng viên vi phạm;
- Theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã cho ý kiến, thông qua Báo cáo các việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2018.
Qua học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện, 100% đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã nghiêm túc nghiên cứu, học tập, nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị Trung ương 11. Từ đó, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết để vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn công tác của đơn vị đạt hiệu quả./.
                                                                                                        Thanh Nga
                                                                                         Phòng TCCB BHXH tỉnh