Đảng bộ BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị học tập và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019

26/02/2019 09:48 AM


Thực hiện Kế hoạch số 48-KH/ĐU ngày 10/12/2018 của Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; Kế hoạch số 49-KH/ĐU ngày 02/01/2019 của Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh về việc học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019, vừa qua, Đảng bộ BHXH đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 tới toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Văn phòng BHXH tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị
Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Minh Tuấn-Bí thư Đảng bộ-Giám đốc BHXH tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có toàn thể viên chức, lao động hợp đồng BHXH tỉnh.
Để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và hợp đồng lao động trong toàn Đảng bộ nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019, Hội nghị đã tập trung đánh giá, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 về “Tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019”; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân phù hợp thiết thực với Ngành, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là việc thường xuyên, quan trọng; Chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
Đây là những nội dung quan trọng, góp phần thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; đồng thời, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ” và trách nhiệm tự nêu gương của cán bộ, đảng viên.
 Qua Hội nghị, 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động BHXH tỉnh nắm được các nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 và thực hiện viết thu hoạch cá nhân. Nội dung bài thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân về một số vấn đề như: Về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, trên cơ sở những nội dung đã được nghiên cứu, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành BHXH và cá nhân; Căn cứ vào nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 và chức trách nhiệm vụ được giao, mỗi cá nhân đăng ký việc làm theo, cụ thể: cam kết thực hiện trong năm 2019, chú ý những mặt còn hạn chế của bản thân để khắc phục, đề ra giải pháp, thời gian hoàn thành công việc, lấy kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký làm một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm.
                                                                    Thanh Nga-BHXH tỉnh Điện Biên