Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, khóa XII của Đảng

16/08/2019 03:16 PM


Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/ĐU ngày 03/7/2019 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Điện Biên, ngày 16/8/2019, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10,  khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Toàn cảnh Hội nghị
Chủ trì và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Phó  Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc BHXH tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có toàn thể cán bộ đảng viên, viên chức và lao động hợp đồng cơ quan.
Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng – Phó  Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc BHXH tỉnh quán triệt các nội dung của Nghị quyết
Tại Hội nghị, các học viên đã được quán triệt, phổ biến, học tập những nội dung, kết quả nổi bật của Hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng; Tập trung làm rõ quan điểm, yêu cầu, nội dung và giải pháp thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, đặc biệt là công tác chuẩn bị nhân sự và các văn kiện tổ chức đại hội Đảng các cấp theo quy định.
Thông qua Hội nghị, 100% đảng viên, viên chức và lao động hợp đồng nắm vững, hiểu rõ được nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 10,  khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, Chỉ thị nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, các nhiệm vụ và giải pháp, những việc cần làm, từ đó thống nhất cao về ý chí, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị trên cương vị công tác, lĩnh vực mình phụ trách, tạo động lực mới và sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Ngành, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ An sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
 Lê Thùy Dương-BHXH tỉnh