Đảng bộ BHXH tỉnh tiếp nhận Đảng viên thuộc Chi bộ BHXH thành phố Điện Biên phủ sau giải thể

20/02/2020 04:55 PM


Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 2596/KH-BHXH ngày 19/7/2019 của BHXH Việt Nam thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg; Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam về việc thực hiện Đề án, từ ngày 01/01/2020, BHXH tỉnh Điện Biên thực hiện việc sáp nhập BHXH thành phố Điện Biên Phủ về BHXH tỉnh Điện Biên, hợp nhất và thay đổi tên gọi của phòng Nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh Điện Biên.
Ngày 12/02/2020, Thành ủy Thành phố Điện Biên Phủ thuộc Đảng bộ Tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 1149-QĐ/Th.U quyết định giải thể Chi bộ BHXH và chuyển giao Đảng viên. Theo đó, giải thể Chi bộ BHXH thành phố Điện Biên phủ trực thuộc Đảng bộ thành phố Điện Biên Phủ và chuyển giao toàn bộ Đảng viên (gồm 19 đảng viên) đang sinh hoạt tại Chi bộ BHXH về sinh hoạt tại Đảng bộ BHXH tỉnh Điện Biên.
Từ ngày 18/02/2020, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chuyển giao cho Đảng ủy BHXH tỉnh quản lý 19 đảng viên thuộc Chi bộ BHXH thành phố Điện Biên Phủ đã giải thể. Đảng ủy BHXH tỉnh thực hiện tiếp nhận Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng và giới thiệu Đảng viên về Chi ủy Chi bộ nơi đảng viên chuyển đến sinh hoạt theo quy định./.
Thanh Nga
Phòng Tổ chức cán bộ