Truy thu Bảo hiểm y tế khi báo giảm muộn

06/05/2020 07:52 AM


Chị Lê Thị M (Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ) hỏi:

Tại đơn vị tôi đang công tác có 01 trường hợp đã chấm dứt hợp đồng lao động từ tháng 4 năm 2020, nhưng đến tháng 5/2020 đơn vị mới báo giảm với cơ quan BHXH, đề nghị quý cơ quan cho tôi hỏi số tiền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế truy thu của tháng 4  này là do đơn vị chịu hay người lao động phải chịu?

Câu hỏi của chị BHXH tỉnh xin trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ghi rõ trách nhiệm của đơn vị, đại lý thu như sau: “Thực hiện lập, nộp hồ sơ; trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo đúng quy trình, quy định tại Văn bản này và quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.”

Như vậy, đối chiếu với trường hợp của đơn vị chị, khi đơn vị báo giảm chậm thì đơn vị sẽ chịu trách nhiệm nộp tiền BHYT cho những tháng báo chậm đó và người lao động không có nghĩa vụ phải đóng các khoản chi phí này.

Trần Thị Thu - Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng