Bộ Y tế: Sửa đổi một số điều khoản về thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh Covid-19

04/05/2020 08:12 AM


Ngày 17/04/2020, Bộ Y tế ban hành Công văn số 2146/BYT-BH về Hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính (tại Công văn số 4849/BTC-HCSN ngày 21/04/2020 về việc tham gia Dự thảo Công văn hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT liên quan đến dịch bệnh Covid-19), ngày 24/04/2020, Bộ Y tế tiếp tục ra Công văn số 2276/BYT-BH.

(Ảnh minh họa)

 

Theo đó, sửa đổi Khoản 3 của Công văn số 2146/BYT-BH như sau:

“3. Trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh phải cách ly y tế do bộ phận, khoa, phòng, khu điều trị hoặc toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh phải cách ly y tế hoặc cơ sở khám, chữa bệnh nằm trong khu vực cách ly y tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền (sau đây gọi tắt là cơ sở khám, chữa bệnh phải cách ly y tế):

3.1. Đối với người có thẻ BHYT thuộc đối tượng phải cách ly y tế nêu tại khoản 1 của Công văn số 2146/BYT-BH:

a) Ngân sách nhà nước chi trả:

- Chi phí khám, chữa bệnh đối với bệnh do Covid-19, bao gồm tiền khám bệnh, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền…. theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

- Phần cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT đối với các bệnh khác của người có thẻ BHYT;

- Chi phí khám, chữa bệnh ngoài phạm vi chi trả của Quỹ BHYT;

- Chi phí thực hiện cách ly y tế.

b) Quỹ BHYT thanh toán phần chi phí khám, chữa bệnh các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi khám, chữa bệnh đúng tuyến cho đến ngày khỏi bệnh được tổng kết bệnh án ra viện, trừ chi phí do ngân sách nhà nước chi trả quy định tại tiết a điểm này.

3.2. Đối với người có thẻ BHYT không thuộc đối tượng phải cách ly y tế nêu tại Khoản 1 của Công văn 2146/BYT-BH:

Chi phí khám, chữa bệnh BHYT (bao gồm cả tiền giường) thanh toán theo quy định của pháp luật về BHYT. Trường hợp người bệnh được tổng kết ra viện trước ngày hết cách ly thì chi phí KCB tính đến ngày được tổng kết ra viện”.

 

http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/tin-tuc/sua-doi-mot-so-dieu-khoan-ve-thanh-toan-chi-phi-kcb-bhyt-lien-quan-den-dich-benh-covid-19-22908