Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công điện (1)
Trích yếu: V/v thông báo tạm dừng hệ thống Giao dịch điện tử và Hộ gia đình
Ngày ban hành:
09/09/2016
Ngày có hiệu lực:
09/09/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực