Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Ngành BHXH giai đoạn 2017 – 2020

26/07/2017 12:56 PM


Theo Kế hoạch, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế tại các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ được bồi dưỡng vào đào tạo. Cụ thể, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị theo tiêu chuẩn quy định cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp, cho các chức danh công chức, viên chức; cập nhật nội dung các văn kiện, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, cập nhật nâng cao trình độ lý luận chính trị theo quy định. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn chức danh công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành theo vị trí việc làm, phương pháp quản lý chuyên ngành, kiến thức, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; cập nhật kiến thức pháp luật, văn hóa công sở, nâng cao ý thức đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh theo các chương trình quy định cho công chức, viên chức. Cập nhật và nâng cao kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế. Bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ theo tiêu chuẩn quy định, tiếng dân tộc cho công chức, viên chức công tác tại vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Bên cạnh đó, đào tạo trình độ Đại học cho viên chức BHXH cấp tỉnh, cấp huyện trong trường hợp cơ cấu lại nguồn nhân lực mà không thể bố trí được công việc phù hợp với chuyên môn đã được đào tạo trước đó. Khuyến khích tự học và cử đi học trình độ sau Đại học cho công chức, viên chức phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao Ngành BHXH, đáp ứng mục tiêu của công tác quy hoạch, phù hợp tiến trình hiện đại hóa Ngành BHXH và hội nhập quốc tế.

Kế hoạch đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2020, đối với công chức, tập trung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định về trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng – an ninh, tin học, ngoại ngữ; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm hằng năm ít nhất 80% công chức được cập nhật kiến thức pháp luật, được bồi dưỡng về đạo đức công vụ, 70% được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ. Còn viên chức, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm ít nhất 60% viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; ít nhất 70% viên chức giữ chức vụ quản lý được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm; hằng năm, ít nhất 60% viên chức, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp; cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành. Để hiện thực hóa Kế hoạch, BHXH Việt đề ra một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp như:

- Nâng cao nhận thức của công chức, viên chức về vai trò, nhiệm vụ của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị trong việc bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng: Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết, hội thảo chuyên đề để nâng cao nhận thức cho cán bộ lãnh đạo các cấp về nhiệm vụ của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng là trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, phương pháp làm việc, kinh nghiệm điều hành, xử lý công việc. Quán triệt và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, “học để làm việc”, “làm việc gì thì học để làm việc ấy cho tốt”. Đề cao tinh thần học và tự học, tăng cường nhận thức về trách nhiệm học tập suốt đời, không ngừng nâng cao năng lực làm việc, năng lực thực thi nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức. Khuyến khích công chức, viên chức lựa chọn những chương trình bồi dưỡng cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng phù hợp với công việc, vị trí việc làm đang đảm nhận.

- Xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ, khoa học: Nghiên cứu hoàn thiện Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc Hệ thống BHXH Việt Nam đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sử dụng công chức, viên chức trong việc xác định nhu cầu và cử công chức, viên chức tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm hiệu quả gắn với yêu cầu công việc; có cơ chế khuyến khích công chức, viên chức học và tự học để đáp ứng yêu cầu trình độ theo quy định, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực làm việc. Xây dựng và ban hành quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hằng năm của BHXH Việt Nam để thống nhất trong tổ chức thực hiện.

- Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của Trường Đào tạo Nghiệp vụ BHXH: Giảng viên Trường phải có trình độ chuyên môn phù hợp, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm hoạt động thực tiễn quản lý và có năng lực sư phạm. Xây dựng đội ngủ giảng viên cơ hữu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm sau năm 2020, giảng viên cơ hữu đảm nhiệm từ 50% trở lên thời lượng của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng mà Trường thực hiện; thường xuyên cập nhật, nâng cao năng lực, trình độ và phương pháp sư phạm cho đội ngũ giảng viên; xây dựng quy chế quy định trách nhiệm đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia giảng dạy cập nhật kiến thức, trang bị kỹ năng, phương pháp và trao đổi kinh nghiệm quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm điều kiện dạy và học có chất lượng, từng bước triển khai mô hình đào tạo trực tuyến.

- Biên soạn mới, nâng cao chất lượng chương trình bồi dưỡng: Tổ chức biên soạn các chương trình bồi dưỡng về đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Rà soát, đánh giá chất lượng các tài liệu bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ BHXH, BHYT, BHTN hiện hành; khuyến khích tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ ngắn ngày với mục đích cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng theo nhu cầu, theo hướng “cầm tay chỉ việc”.

- Nâng cao năng lực quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng: Quán triệt nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sử dụng công chức, viên chức đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Cử công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng và phương pháp quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng. Triển khai đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

- Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế: Tăng cường huy động, hợp tác với các tổ chức, cá nhân có năng lực, uy tín ở nước ngoài tham gia giảng dạy các khóa đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam, đặc biệt đối với các khóa cập nhật kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nâng cao năng lực hội nhập quốc tế. Hằng năm, lựa chọn và cử ít nhất 20 công chức, viên chức tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ ở nước ngoài phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức như du học nước ngoài, kết hợp đào tạo, bồi dưỡng trong nước với học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

- Chính sách tài chính: Bố trí đủ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch; sử dụng kinh phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ theo đúng quy định của pháp luật. Kinh phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng được bố trí từ nguồn kinh phí chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN; thu hút và đa dạng hóa nguồn kinh phí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng từ tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Có cơ chế phân bổ và quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm sự chủ động, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng./.

                                                                                                                 Tùng Anh