• DANH SÁCH PHIẾU THĂM DÒ
Mức độ hài lòng của bạn khi làm việc với cơ quan BHXH ?

1. Mức độ hài lòng của bạn khi làm việc với cơ quan BHXH ?

Rất hài lòng
Hài lòng
Chưa hài lòng
Không có ý kiến