CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

23/02/2018 08:54 AM


CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT
 

1. Đối tượng hưởng trợ cấp mai táng (Điều 66 Luật BHXH)Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng.

- Người đang tham gia hoặc đang bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu mà đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên;

- Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng đã nghỉ việc.

- Người chết do TNLĐ, BNN hoặc chết trong thời gian điều trị TNLĐ, BNN

Lưu ý: Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng không nghỉ việc có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc dưới 12 tháng hoặc có tổng thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện dưới 60 tháng khi chết thân nhân không được hưởng trợ cấp mai táng.

2. Mức hưởngNgười lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở (Người lao động chết từ ngày 1/7/2019 mức trợ cấp mai táng là 14.900.000 đồng).

Ngoài ra thân nhân được xét hưởng tuất hàng tháng hoặc tuất 1 lần.

3. Chế độ tuất hàng tháng (Điều 67):                       

 3.1 Điều kiện:

a. Đã đóng BHXH đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng trợ cấp BHXH 1 lần;

b. Đang hưởng lương hưu; MSLĐ hàng tháng

c. Chết do TNLĐ, BNN (kể cả chết trong thời gian điều trị lần đầu);

d. Đang hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Lưu ý: Đối với người lao động đã nghỉ việc hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần mà đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động dưới 61%; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg Quyết định số 613/QĐ-TTg khi chết thì thân nhân không được hưởng tuất hàng tháng.

3.2 Đối tượng xét hưởng:

+ Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động (KNLĐ) từ 81% trở lên; con sinh ra sau khi người bố chết mà người vợ đang mang thai

+ Vợ (hoặc chồng), cha mẹ hai bên, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của Luật HNGĐ nếu từ đủ 60 tuổi đối với nam, từ đủ 55 tuổi đối với nữ.

+ Vợ (hoặc chồng), cha mẹ hai bên, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia BHXH có nghĩa vụ nuôi dưỡng dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và suy giảm KNLĐ từ 81% trở lên.

Thân nhân phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn lương cơ sở, không bao gồm khoản trợ cấp theo pháp luật ưu đãi người có công.

3.3. Thời điểm hưởng:

Từ tháng liền kề sau tháng mà người lao động, người hưởng lương hưu, trợ cấp MSLĐ, TNLĐ, BNN chết.

3.4. Số lượng thân nhân xét hưởng:

01 người chết => không quá 04 thân nhân.

từ 02 người chết => hưởng 2 lần mức trợ cấp nêu trên.

3.5 Mức hưởng hàng tháng: Mỗi thân nhân đủ điều kiện hưởng được trợ cấp 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

4. Chế độ tuất 1 lần:

4.2 Đối tượng hưởng:

Người lao động đã đóng BHXH mà chết không có thân nhân đủ điều kiện hưởng tiền tuất hằng tháng hoặc đủ điều kiện hưởng tuất hằng tháng nhưng lựa chọn hưởng tuất 1 lần (trừ con dưới 6 tuổi hoặc thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên).

4.3. Mức hưởng:

- Đối với người đang công tác hoặc đang bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHXH khi mất, mức hưởng tuất 1 lần được tính theo số năm đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Người đang đóng hoặc đang bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu chết mà thời gian đóng BHXH có tháng lẻ từ 1 đến 6 tháng: 1/2 năm; từ 7 đến 11 tháng: 1 năm.

Ví dụ: Ông T bị ốm chết, có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ tháng 10/2005 đến 3/2017. Ông T có mức bình quân tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội là 5.000.000 đồng/tháng. Ông T có 8 năm 03 tháng đóng BHXH ở giai đoạn trước ngày 01/01/2014; có 3 năm 03 tháng đóng BHXH ở giai đoạn từ ngày 01/01/2014 trở đi.

Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của ông T được tính như sau (08 năm đóng trước năm 2014 và 3 năm 6 tháng đóng từ năm 2014 trở đi):

[(8 x 1,5) + (3,5 x 2)] x 5.000.000 đồng = 95.000.000 đồng.

- Đối với người đang hưởng lương hưu: nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng tiếp theo, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu đang hưởng nhưng mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng trước khi chết.

Mức hưởng trợ cấp tuất 1 lần đối với người đang hưởng lương hưu

 

=

 

48 x Lh – (t – 2) x 0.5 x Lh

Lưu ý: Trường hợp người lao động trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 công tác tại nơi có phụ cấp khu vực và từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở đi đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội không bao gồm phụ cấp khu vực khi nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội một lần hoặc chết kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi thì được giải quyết trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.