CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT (BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN)

05/03/2018 12:00 AM


CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN

 

1. Trợ cấp mai táng  

1.1 Thân nhân của người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng trợ cấp mai táng khi thuộc một trong các điều kiện sau:

a) Người lao động có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên;

b) Người đang hưởng lương hưu.

c) Người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên.

1.2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người tham gia BHXH tự nguyện chết.

2. Trợ cấp tuất

2.1- Trợ cấp tuất hằng tháng  đối với thân nhân của người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện chết mà trước đó có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên  nhưng chưa hưởng BHXH 1 lần. Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên hoặc đang hưởng lương hưu mà trước đó có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc đủ 15 năm trở lên:

+ Điều kiện đối với thân nhận được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng như đối với với thân nhân người tham gia BHXH bắt buộc: 

          Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

          Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

          Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

 Thân nhân quy định như trên (trừ  con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai) phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.

          Thời hạn đề nghị khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng như sau:

- Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội chết thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị;

- Trong thời hạn 04 tháng trước hoặc sau thời điểm Con chưa đủ 18 tuổi hết thời hạn hưởng trợ cấp theo quy định thì thân nhân có nguyện vọng phải nộp đơn đề nghị.

+ Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợpthân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở, số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người; trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp.

+ Thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện kể từ tháng liền kề sau tháng mà đối tượng này chết. Trường hợp khi bố chết mà người mẹ đang mang thai thì thời điểm hưởng trợ cấp tuất hằng tháng của con tính từ tháng con được sinh.

Ghi chú: Trường hợp thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hằng mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần thì được hưởng trợ cấp tuất một lần trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

2.2. Trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hoặc đang bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện được tính theo số năm đã đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của Luật này cho những năm đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội; trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.

3. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.