Ban giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp

31/12/2017 12:00 AM


LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP

 

- Bà Huỳnh Nguyễn Phương Oanh    Phó Giám đốc quản lý, điều hành  

- Bà Nguyễn Thị Kim Thu                    Phó Giám đốc

- Ông Nguyễn Hồng Vũ                       Phó Giám đốc

 1. Phó Giám đốc Huỳnh Nguyễn Phương Oanh:

- Quản lý điều hành chung và trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực công tác của ngành, gồm: Công tác Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính, quản lý đầu tư xây dựng công trình thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Tỉnh; Công tác giải quyết chế độ BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; phòng Kế hoạch - Tài chính; phòng Chế độ BHXH.

- Làm chủ tài khoản; kiêm Chủ tịch hội đồng thi đua - khen thưởng và hội đồng khoa học cấp cơ sở BHXH Tỉnh; Chỉ đạo về công tác cải cách thủ tục hành chính của Ngành; Tổng biên tập trang tin BHXH Tỉnh; Chủ tịch Công đoàn cơ sở cơ quan.

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH Tỉnh.

- Theo dõi tình hình tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội: Thành phố Sa Đéc, huyện Châu Thành, huyện Lai Vung và huyện Lấp Vò. Sinh hoạt tại Chi bộ 2.

 2. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Kim Thu:

- Theo dõi, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác của Ngành, gồm: Thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế bắt buộc và tự nguyện, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp; Công tác Truyền thông và phát triển đối tượng; Cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; Công tác Thanh tra -Kiểm tra; Tham mưu công tác cải cách thủ tục hành chính theo lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Quản lý thu; Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng; Phòng Cấp sổ,thẻ; Phòng Thanh tra - kiểm tra.

- Được ủy quyền ký thay chủ tài khoản; Kiêm Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự BHXH Tỉnh; Phó Tổng biên tập trang tin BHXH Tỉnh.

- Theo dõi tình hình tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội: Huyện Tam Nông, huyện Hồng Ngự, huyện Tân Hồng và thị xã Hồng Ngự. Sinh hoạt tại Chi bộ 4.

3. Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Vũ: 

- Theo dõi và chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác của Ngành, gồm: Công tác giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; Công tác Văn phòng; Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; Công nghệ thông tin; Tham mưu công tác cải cách thủ tục hành chính theo lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Giám định BHYT; phòng Công nghệ thông tin; Văn phòng BHXH tỉnh.

- Được ủy quyền ký thay chủ tài khoản; Kiêm Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ BHXH Tỉnh.

- Theo dõi tình hình tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội: Huyện Thanh Bình, huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười. Sinh hoạt tại Chi bộ 5