CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG THÁP

06/07/2016 12:00 AM


Stt

Tên phòng chức năng

Số điện thoại/Email

1

Phòng Chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

>>> Chi tiết

0277. 3856196 

cdbhxh@dongthap.vss.gov.vn

2

Phòng Giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế

>>> Chi tiết

0277. 3858334

gdbhyt@dongthap.vss.gov.vn

3

Phòng Quản lý Thu

>>> Chi tiết

0277. 3852915 – 3851225

qlt@dongthap.vss.gov.vn

4

Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

>>> Chi tiết

0277. 3701188

kttn@dongthap.vss.gov.vn

5

Phòng Cấp Sổ, thẻ

>>> Chi tiết

0277. 3876658

cst@dongthap.vss.gov.vn

6

Phòng Tổ chức cán bộ

>>> Chi tiết

0277. 3701199

tccb@dongthap.vss.gov.vn

7

Phòng Kế hoạch – Tài chính

>>> Chi tiết

0277. 3856197

khtc@dongthap.vss.gov.vn

8

Phòng Thanh tra Kiểm tra

>>> Chi tiết

0277. 3856198

ttkt@dongthap.vss.gov.vn

9

Công nghệ thông tin

>>> Chi tiết

0277. 3871840

cntt@dongthap.vss.gov.vn

10

Văn phòng

>>> Chi tiết

0277.3852781

vanphong@dongthap.vss.gov.vn

 

Các phòng và Văn phòng trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Tổng Giám đốc.

Phòng, Văn phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Tỉnh và chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.