Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với Công ty TNHH liên doanh MAVIN AUSTFEED

21/11/2019 10:07 AM


Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kết luận thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với Công ty TNHH liên doanh MAVIN AUSTFEED