• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Loại thủ tục Bảo hiểm y tế
Lĩnh vực Lĩnh vực thực hiện chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Cơ quan thực hiện BHXH tỉnh; BHXH huyện, thị, thành phố
Trình tự thực hiện

Bước 1: Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Trong thời hạn 05 ngày đầu mỗi tháng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT gửi hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của tháng trước cho cơ quan BHXH theo Mẫu số C79-HD, 19/BHYT, 20/BHYT, 21/BHYT (đồng thời gửi kèm theo dữ liệu điện tử qua mạng Internet);  

Bước 2: Đối với cơ quan BHXH

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo quyết toán của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan BHXH thông báo kết quả giám định và số quyết toán chi phí KCB BHYT bao gồm chi phí khám bệnh, chữa bệnh thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Trong 10 ngày kế tiếp, tổ chức ký biên bản quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo mẫu số C82-HD ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC và hoàn thành việc thanh toán với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính (đồng thời chuyển dữ liệu điện tử qua mạng Internet).

- Thực hiện ký biên bản quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại trụ sở cơ quan BHXH hoặc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT (theo mẫu số C79-HD)

- Thống kê vật tư y tế thanh toán BHYT theo Mẫu số 19/BHYT,

- Thống kê thuốc thanh toán BHYT theo Mẫu số 20/BHYT

- Tổng hợp dịch vụ kỹ thuật thanh toán BHYT theo Mẫu số 21/BHYT

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ) (kèm theo dữ liệu điện tử )

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Chậm nhất 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT theo mẫu số C79-HD ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội

- Thống kê vật tư y tế thanh toán BHYT theo mẫu số 19/BHYT, Thống kê thuốc thanh toán BHYT theo mẫu số 20/BHYT  ban hành kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về tổ chức thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh;Tổng hợp dịch vụ kỹ thuật thanh toán BHYT theo Mẫu số 21/BHYT ban hành kèm theo công văn 285/BHXH-CSYT ngày 25/01/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BYT


Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

- Văn bản hợp nhất Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. 

- Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh.

- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018.

Kết quả thực hiện
Thông tin thêm