09/01/2019 08:52 AM

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm của Đảng ủy BHXH tỉnh năm 2019, đồng thời đánh giá kết quả công tác lãnh đạo và phối hợp giữa Đảng ủy - Ban Giám đốc ...

Ban giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai

Hội nghị liên tịch giữa Đảng ủy, Ban giám đốc và các đoàn thể triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2019