Ban giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai

02/12/2019 05:29 PM


Ông Trần Văn Lực
Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai

Ông Phạm Văn Thảo
Phó Giám đốc

Ông Lê Quốc Khánh
Phó Giám đốc

Đoàn Ngô

Ông Đoàn Ngô
Phó Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giám đốc Trần Văn Lực

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về mọi lĩnh vực hoạt động của BHXH tỉnh Gia Lai.

 - Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Kế hoạch, tài chính; thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo; xây dựng cơ bản; tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ chính trị nội bộ; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính; Chủ tịch Hội đồng Quỹ khuyến học BHXH tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính; phòng Thanh tra Kiểm tra; phòng Tổ chức cán bộ; BHXH thị xã An Khê; BHXH huyện KBang; BHXH huyện Kông Chro; BHXH huyện Đak Pơ. Sinh hoạt tại phòng Kế hoạch - Tài chính.

2. Phó Giám đốc Phạm Văn Thảo

- Được ủy quyền của chủ tài khoản ký rút kinh phí, thanh toán từ nguồn chi bộ máy; Cấp, thanh toán chi BHXH, BHYT từ nguồn chi BHXH, BHYT khi Giám đốc đi công tác ngoài tỉnh trên cơ sở đề xuất của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chế độ chính sách BHXH; công tác văn phòng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng; phòng Chế độ BHXH; BHXH huyện Mang Yang; BHXH huyện Đak Đoa; BHXH huyện Ia Grai; BHXH huyện Chư Păh. Sinh hoạt tại phòng Chế độ BHXH.

  - Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3. Phó Giám đốc Đoàn Ngô

- Được ủy quyền của chủ tài khoản ký rút kinh phí, thanh toán từ nguồn chi bộ máy; Cấp, thanh toán chi BHXH, BHYT từ nguồn chi BHXH, BHYT khi Giám đốc đi công tác ngoài tỉnh trên cơ sở đề xuất của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.

- Được ủy quyền ký ủy nhiệm chi thanh toán các chế độ BHXH ngắn hạn.

- Được ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý thu và thu nợ; công tác truyền thông và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT; công nghệ thông tin; Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) của BHXH tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý Thu; phòng Truyền thông và phát triển đối tượng; phòng Công nghệ thông tin; BHXH thị xã Ayun Pa; BHXH huyện Krông Pa; BHXH huyện Ia Pa; BHXH huyện Phú Thiện. Sinh hoạt tại Phòng Quản lý Thu.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

4. Phó Giám đốc Lê Quốc Khánh

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giám định BHYT; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Giám định BHYT; phòng Cấp sổ, thẻ; BHXH huyện Chư Sê; BHXH huyện Chư Prông; BHXH huyện Đức Cơ; BHXH huyện Chư Pưh. Sinh hoạt tại phòng Giám định BHYT.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.