Bảo hiểm xã hội huyện Mang Yang

04/12/2019 04:15 PM


Địa chỉ: Đường Trần Phú - TT Kon Dỡng - huyện Mang Yang - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3839 376
Email: mangyang@gialai.vss.gov.vn


Ông Vũ Quốc Vương
Giám đốc

Ông Văn Thế Châu
Phó Giám đốc

Tập thể viên chức BHXH huyện Mang Yang

Danh sách viên chức BHXH huyện Mang Yang:

STT Họ tên Chức vụ
1 Vũ Quốc Vương Giám đốc
2 Văn Thế Châu Phó Giám đốc
3 Đinh Hữu Hưng Chuyên viên
4 Từ Công Quyền Chuyên viên
5 Trần Văn Trung Chuyên viên
6 Văn Thị Hương Chuyên viên
7 Phạm Thị Như Hoa Chuyên viên
8 Trần Thị Ngọc Thúy Chuyên viên
9 Phạm Thị Hồng Sen Chuyên viên
10 Ngô Thị Ngọc Thảo Nhân viên