Thời hiệu giải quyết khiếu nại về hành vi BHXH và quyết định BHXH

22/04/2020 02:39 PM


Chế định thời hạn, thời gian là một trong chế định quan trọng trong pháp luật nói chung và pháp luật khiếu nại nói riêng. Trong quá trình nhận, thụ lý và giải quyết khiếu nại… liên quan nhiều đến việc xác định thời hạn, thời gian; nhận thức đúng và áp dụng nghiêm, thống nhất về thời hạn, thời gian và cách tính thời hạn, thời gian trong thụ lý, giải quyết khiếu nại có ý nghĩa quan trọng và cần thiết.

Đối tượng khiếu nại trước tiên của cơ quan BHXH là quyết định hành chính, hành vi hành chính về BHXH và quyết định, hành vi về BHXH.

Đối với khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính về BHXH được giải quyết theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011; trong đó, quy định thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Có nghĩa là, khi đã hết thời hiệu khiếu nại, người dân không thể khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, đối với các khiếu nại về quyết định BHXH, hành vi BHXH; pháp luật chưa có quy định cụ thể về thời hiệu khiếu nại. Do đó, người dân có thể khiếu nại vào bất kỳ thời điểm nào, còn cơ quan có thẩm quyền thì phải tiếp nhận, xử lý mà không có giới hạn về thời hiệu./.

SK