Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị quyết 28-NQ/TW (1)
Trích yếu: Chương trình 68 của Tỉnh ủy
Ngày ban hành:
17/09/2018
Ngày có hiệu lực:
17/09/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực