Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Nghị định (84)
Trích yếu: NĐ số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động
Ngày ban hành:
07/12/2012
Ngày có hiệu lực:
07/12/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
30/11/2012
Ngày có hiệu lực:
30/11/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 47/2012/NĐ-CP ngày 28/5/2012 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng
Ngày ban hành:
03/07/2012
Ngày có hiệu lực:
03/07/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 4 năm 2012 - Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Ngày ban hành:
09/05/2012
Ngày có hiệu lực:
09/05/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam
Ngày ban hành:
19/12/2011
Ngày có hiệu lực:
19/12/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Ngày ban hành:
23/08/2011
Ngày có hiệu lực:
23/08/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ 35/2011/NĐ-CP ngày 18/5/2011 của Chính phủ về biện pháp pháp luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội
Ngày ban hành:
06/06/2011
Ngày có hiệu lực:
06/06/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: NĐ 32/2011/NĐ-CP ngày 16/5/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 18/2/2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước và chế độ ưu tiên đối với Kiểm toán viên nhà nước
Ngày ban hành:
06/06/2011
Ngày có hiệu lực:
06/06/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực