Giám đốc: Ông Phan Văn Mến

31/03/2020 03:09 PM


Giám đốc:
Ông Phan Văn Mến

Công việc phụ trách:

1. Phụ trách chung, quản lý điều hành theo chế độ Thủ trưởng đơn vị, chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội Thành phố;

2. Phụ trách công tác Tổ chức cán bộ; Kế hoạch tài chính; Thanh tra Kiểm tra; Cải cách hành chính; Bảo vệ chính trị nội bộ; Xây dựng cơ bản; Thi đua - khen thưởng, kỷ luật;

3. Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau:

a) Phòng nghiệp vụ: Tổ chức cán bộ; Thanh tra - Kiểm tra; Kế hoạch - Tài chính;

b) Bảo hiểm xã hội quận, bao gồm: Quận 1; Quận 3; Quận 11 và Quận Tân Bình;

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân công;

5. Sinh hoạt với Phòng Tổ chức cán bộ.