Phòng Quản lý thu

05/02/2020 02:40 PM


Phòng Quản lý thu

 1. Chức năng:

Phòng Quản lý thu có chức năng giúp Giám đôc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện công tác thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; quản lý các đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; đôn đốc thu, thu nợ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

 1. Nhiệm vụ vù quyền hạn:
 1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan xây dựng dự toán và phân bô chỉ tiêu kế hoạch thu, chỉ tiêu phấn đau giảm nợ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội,

bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế hàng năm cho Bảo hiếm xã hội huyện và Phòng Quản lý thu trên cơ sở kế hoạch được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; xây dựng dự toán kinh phí hồ trợ công tác thu báo hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm y tế và đề xuất việc sử dụng kinh phí có hiệu quả theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 1. Tổ chức thực hiện thu, thu nợ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo kế hoạch đã được phê duyệt; quản lý các đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm y tế của các tổ chức và cá nhân. Hướng dẫn các cơ sớ khám bệnh, chừa bệnh, đơn vị sử dụng lao động, người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đăng ký cơ sở khám bệnh, chừa bệnh ban đầu.
 2. Quan lý, kiêm tra, đối chiếu danh sách các đôi tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; tông hợp, thong kê, thâm định số đôi tượng đã tham gia, sổ đôi tượng chưa tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thât nghiệp, bao hiểm y tế; xác định số tiền phải thu, số tiền đã thu, số tiền chưa thu, số tiền thu trước cho năm sau; đánh giá, phân tích tình hình về số đối tượng tham gia, mức đóng, căn cứ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.
 3. Quản lý và chịu trách nhiệm về dừ liệu trong phần mềm quản lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo phân quyền, trên địa bàn toàn tỉnh.

       đ) Hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với Bảo hiểm xã hội huyện và các tố chức, cá nhân theo quy định.

 1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm và tố chức thực hiện giao dịch điện từ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ cửa phòng đối với Bảo hiểm xã hội huyện và các tô chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 1. Phối hợp với Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xâ hội tỉnh chương trình, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xà hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, báo hiếm y tế; thực hiện công tác tiếp nhận danh sách đối tượng tham gia mới.
 2. Tham mưu, phối hợp với tổ chức Công đoàn cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan đên khởi kiện đôi với các đơn vị nợ tiền bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tê theo quy định của pháp luật.
 3. Tham gia, đê xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dụng, sửa đổi, bố sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xà hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiềm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiềm y tế.

        k)  Phối hợp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bao hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với tổ chức, cá nhân nợ, trốn đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, báo hiểm y tế. Tông hợp, theo dõi Báo hiểm xã hội huyện về quản lý nợ. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

 • Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

      m)  Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạchcải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO.

    n)   Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thu, thu nợ.

   o)  Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

p)  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

3. Lãnh đạo phòng: Số tổng đài (08) 39.979.039

Trưởng phòng : Bà Phan Thị Mai - Số nhánh 1013

Phó Trưởng phòng: Bà Tô Thị Thanh Hà - Số nhánh 1514

Phó Trưởng phòng: Ông Trần Ngọc Thương - Số nhánh 1557

Số điện thoại tổng đài: (08) 39.979.039 - Các máy nhánh:   1527.