Phòng Thanh tra - Kiểm tra

05/02/2020 09:25 AM


Phòng Thanh tra - Kiểm tra

 1. Chức năng:

Phòng Thanh tra - Kiếm tra có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành việc đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tô chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ, chính sách về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thât nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và quản lý tài chính trong hệ thống Bảo hiểm xà hội tỉnh theo quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và phân cấp quản lý của Bảo hiếm xã hội tỉnh.

 1. Nhiệm vụ và quyền hạn:
 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương, các phòng nghiệp vụ đê kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, thu, chi bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đôi với các tổ chức, cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.
 2. Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kiểm tra, kế hoạch thanh tra chuyên ngành gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt; tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đã được phê duyệt. Kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc thực hiện các chế độ, chính sách, thu, chi bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và quản lý tài chính theo quy định. Thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc theo chỉ đạo của người có thâm quyền liên quan đến việc đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thât nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị xử lý vi phạm và theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận sau kiểm tra, thanh tra, kết quả xử phạt vi phạm hành chính và xử lý, thu hồi, hoàn trả các khoản thu, chi trái quy định của pháp luật đà được Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phê duyệt.
 3. Thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, thường trực tiếp công dân theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tổng  hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra chuyên ngành, công tác kiểm tra, công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo quy định.
 4. Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đề xuất, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám bệnh, chừa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn tỉnh để xử lý những  hành vi vi phạm pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.
 5. đ) Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiêm tra và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Bảo hiểm xà hội huyện. Là đầu mối tập hợp hồ sơ, tài liệu tham mưu cho Giám đôc Báo hiểm xã hội tỉnh tham gia vào quá trình tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

 6. Tham gia đoàn thanh tra liên ngành về thanh tra việc thực hiện chính sách, chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bao hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với các đơn vị trên địa bàn.
 7. Hướng dẫn sứ dụng và tổ chức thực hiện giao dịch điện tử thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng đôi với Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 8. Tham gia, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi , bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.
 9. Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bôi dường nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 10. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO.

 11. Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiềm tra, thanh tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 12. m)   Quản lý viên chức và tài sản cùa phòng theo quy định.

  n)    Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

              

3. Lãnh đạo phòng:

- Trưởng phòng:        Ông Nguyễn Trọng Nam – Số nhánh 1012.                  

- Phó Trưởng phòng:  Bà Lê Thị Thu Trang – Số nhánh 1910

- Phó Trưởng phòng:  Bà Lê Thị Mỹ Hạnh – Số nhánh 1913.

- Phó trưởng phòng:  Bà Nguyễn Thị Hằng - số nhánh 1913

Giải đáp thắc mắc:

 Số điện thoại tổng đài: (08) 39.979.039 - Các máy nhánh Công tác kiểm tra, tiếp công dân: 1233, 1253