Phòng Chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội

06/02/2020 09:55 AM


 

 

Phòng Chế độ BHXH

1. Chức năng:

Phòng Chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm xã hội có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) tỏ chức giái quyết hưởng các chế độ bao hiểm xã hội bất buộc, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm xã hội tự nguyện, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (sau đây gọi chung là chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm xã hội) và quản lý việc thực hiện các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp; quản lý đối tượng hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và phân câp quan lý của Bảo hiểm xã hội tinh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

  1. Giải quyết hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm xã hội theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  2. Lập dự toán số người hưởng và kinh phí hướng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm thất nghiệp chuyên Phòng Ke hoạch - Tài chính.
  3. Theo dõi  tăng, giảm số người hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp; lập danh sách chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp hàng tháng theo quy định.
  4. Quản lý đối tượng hưởng và mức hưởng lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng theo từng chế độ; điều chỉnh mức hưởng lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

đ) Quản lý và chịu trách nhiệm về dữ liệu trong phần mềm nghiệp vụ quản lý đối tượng và giải quyết các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo phân quyền, trên địa bàn toàn tỉnh.

  1. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu ký hợp đồng về dịch vụ chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm thất nghiệp và quản lý người hưởng lương hưu, trợ câp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội hàng tháng với tổ chức dịch vụ công.
  1. Thống kê, báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.
  2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiếm tra Bảo hiểm xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện) trong việc giải quyết hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và quản lý việc thực hiện các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và phân cấp của Bảo hiểm xã hội tỉnh.
  3. Tham mưu giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện hậu kiểm việc cấp giấy ra viện, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội đôi với cơ sở khám chữa bệnh; kiểm tra việc giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản đôi với các đơn vị sử dụng lao động có số lượng hồ sơ đề nghị thanh toán tăng đột biên trong kỳ.

k) Hướng dẫn sử dụng phần mềm và tổ chức thực hiện giao dịch điện tử thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của phòng đôi với Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  • Đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thât nghiệp.

m)  Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp; phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

n)   Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác tuyên truyên, phô biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

o)   Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO.

p)   Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giải quyết các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

q)   Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

r)   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

3. Lãnh đạo phòng: Số tổng đài (08) 39.979.039

Trưởng phòng: Bà trần Ngọc Giao Châu - Số nhánh 1011

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng Nga - Số nhánh 1417

Phó Trưởng phòng: Bà Đồng Thị Hằng - Số nhánh 1442

Phó Trưởng phòng: Bà Trương Thanh Phương - Số nhánh 1409

 

Giải đáp thắc mắc:

Tổng đài: 39979039

·      Hồ sơ hưu trí: 1441

·      Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp: 1418

·      Tử tuất: 1431

 .       Ốm đau, thai sản: 1412, 1405

·      Bảo hiểm thất nghiệp: 1432

·      Hồ sơ chuyển tỉnh: 1437

·      Trợ cấp BHXH 1 lần: 1416